Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

26.05.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Kody ubezpieczeniowe dla niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

W rozporządzeniu tym MPiPS ustaliło kody ubezpieczeniowe, dzięki którym od 1 października 2011 r. możliwe stanie się rozliczanie pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.
Ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) wprowadziła szczególne regulacje dotyczące zasad opłacania składek za osoby zatrudniane przez rodziców w charakterze niani na podstawie umowy zlecenia. składki obliczane od podstawy wymiaru nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę podlegają finansowaniu z budżetu państwa, a w pozostałym zakresie – od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie za pracę – przez płatnika i ubezpieczonego.

Dzięki nowemu rozporządzeniu MPiPS praca wykonywana przez nianie będzie rozliczana z kodem tytułu ubezpieczenia:

  • 04 30 – jeżeli dla osoby sprawującej opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • 04 31 – jeżeli dla tej osoby podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt wskazuje również kody numerów identyfikacji deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

  • 40 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  • 41-49 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego.

Wprowadzenie nowych kodów za nianie umożliwi rodzicom zawierającym umowę zlecenie z nianią prawidłowe jej zgłoszenie, a Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych opłacanie składek za te osoby.

Nowe kody zaczną obowiązywać od 1 października 2011 r.

Projekt rozporządzenia przedstawiony przez MPiPS dostosowuje też opisy kodów tytułów ubezpieczenia do obowiązujących zasad podlegania ubezpieczeniom wynikających z następujących przepisów:

  • ustawy z dn. 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725), która zawiera regulacje skutkujące objęciem ubezpieczeniem wypadkowym stypendystów pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dn. 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dn. 16.09.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z dnia 30 października 2009 r. str. 1), dotyczące ubezpieczonych, którzy na podstawie przedmiotowych regulacji wykonują obowiązki płatnika opłacając składki na własne ubezpieczenia.

G. Rompel-Kwiatkowska; źródło: MPiPS

Żródło: bibliotekakp.pl

Patron zakładki MAMY PRAWO

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Powiązane Artykuły

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rodzina/ftp/karieramamy/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
Ten artykuł ma 0 komentarzy

Dodaj komentarz

*