Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

21.05.2015 w Mamy prawo, Momoradnik zespół_kariera_mamy 0

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych osoby opiekującej się dzieckiem

Zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4. Kobieta powracająca do pracy po urodzeniu dziecka nie tylko powraca na dotychczasowe stanowisko pracy względnie na stanowisko równorzędne lub odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym, pracodawcę obowiązuje również zakaz jej zatrudniania w godzinach nadliczbowych, […]

Tata na urlopie macierzyńskim – przepisy prawa pracy

Najpowszechniejszą sytuacją jest ta, w której kobieta – pracownik, po urodzeniu dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, którego celem jest powrót do sprawności fizycznej po trudach ciąży i porodu, nawiązanie więzi z dzieckiem, zapewnienie mu opieki. Urlop macierzyński może również być wykorzystany na przygotowanie się do samego porodu. Kobiecie – pracownicy przysługuje bowiem prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego w wymiarze […]

Prawa mamy wracającej do pracy

Przed faktycznym powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim warto upewnić się, czy wiemy, jakie obowiązki wobec młodych mam ma nasz pracodawca. Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych praw, które przysługują mamie wracającej do pracy. Pracodawca ma obowiązek dopuścić mamę do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku […]

11.07.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Kobiety pracujące w 2010 r. – raport GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Popyt na pracę w 2010 roku. Badaniu poddano 590,7 tys. podmiotów, z czego w większości (70,8%) były to jednostki małe pod względem wielkości liczby pracujących. Wśród badanych jednostek ; 515,5 tys., tj. 87,3% stanowił sektor prywatny, a 12,7% sektor publiczny. Przeciętna liczba pracujących w 2010 roku wynosiła 10853,8 tys. osób, w tym 5280,7 tys. to kobiety, które stanowiły […]

06.06.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Telepraca -przepisy prawne

Wstęp Z dniem 16.10.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1288), na mocy których do k.p. wprowadzono regulacje dotyczące nowej formy zatrudnienia, a mianowicie telepracy. Nowe unormowania, zawarte w art. 675-6717 k.p., ustanawiają szereg odrębności wynikających ze specyfiki świadczenia pracy w ramach […]

26.05.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Kody ubezpieczeniowe dla niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. W rozporządzeniu tym MPiPS ustaliło kody ubezpieczeniowe, dzięki którym […]